Tez Hazırlama Genel Tez yazım teknikleri nelerdir?

Tez yazım teknikleri nelerdir?

Tez yazım teknikleri nelerdir? Tez yazım sürecinde nelere dikkat etmeniz gerekir, nelerden kaçınmanız gerekir, hepsini bu yazıda bulabilirsiniz. Tez yazan danışmanların size önerilerini mutlaka okuyun.

Tez yazım teknikleri nelerdir?

Tez hazırlama sürecinde öğrenciler her şeyi tez danışmanından beklemektedir. Fakat, farklı nedenlerden dolayı tez yazan öğrenciler tez danışmanlarından yeterli desteği alamaz. Bu nedenle, profesyonel tez yazan yerlerden destek almayı tercih eder. Aşağıdaki yazıyı okuyarak siz de kendi tezinizi yazabilirsiniz.

Tez yazım teknikleri nelerdir

Tez yazmaya başlamadan önce yapılacaklar nelerdir

1.Bilimsel olarak sorun belirlendi mi?
2.Kaynak taraması yapıldı mı?
Amaç ne?
Örnek: “Avrupalılaşma sürecinin ulusal kamu yönetimlerini nasıl ve ne derece etkilediği ve sonuçlarının ne olduğu ne olacağı” (Demiral, 2009:4) sorusuna cevap aramak.
3.Konunun kapsamı/sınırlılıkları belli mi?
Örnek: “Avrupalılaşma kavramı ulusal kamu yönetimlerinin Avrupalılaşması bağlamında ve çok düzlemli yönetişim anlayışı ile ilişkilendirilerek ele alınmış…merkezi yönetimin örgüt ve işleyişi ve merkezi yönetim personeli ile sınırlandırılmıştır.” (Demiral, 2009:4-5)

Tez yazmaya nasıl başlayabiliriz

Sıkça önerilen yöntemleri aşağıda belirtmek istiyorum.
1.Satır satır ilerleyerek yazılmaz.
2. Mükemmel cümleyle başlayıp gerisini doldurmaya çalışmak iyi bir yol değildir.
3. Her seferde bir bölüme odaklanmak dikkati toplamaya yardımcı olur.
Önce çalışmanın tasarımı şöyle olmalı

 • Fikirleri listele
 • Notlar al
 • Listeleri cümleleştir
 • Paragraf oluştur

4. İyi bir metin yavaş yavaş değişerek ve gelişerek ortaya çıkar.

Tez çalışma tasarımı nasıl olmalı

 • Tek mesaj olmalı
 • Örnek: “Avrupalılaşmanın etkisi ülkeden ülkeye değişmektedir.” (Demiral, 2009:22)
 • Genel bir fikir
 • Açık bir hedef
 • Mesajı, yazmaya başladıktan sonra beklememek gerekiyor.
 • Mesaj bulunmadan yazıya başlanmamalı.
 • Mesaj için zaman harcanmalı.
 • Mesaj tek cümle ile ifade edilebilmeli.
 • Yazı kuluçka evresinde çıkmalı.
 • Genellemeler için veriler toplanmalı.

Tez hazırlama için temel gereksinimler

 • Araştırmanın konusu ve sorusu yeterli ölçüde tanımlanmış olmalıdır.
 • Öne sürülecek argüman ve tez mantık sınırları çerçevesinde olmalıdır.
 • Tezler ve ilgili iddialar sayısal veya sözel kanıtlarla desteklenmelidir.
 • Çalışma özgün olmalıdır, kaynak derlemesinden ibaret kalmamalıdır.

Uygulanabilecek modeller nelerdir

Örnek olay çalışması: Bir durum, olay, görüş veya gelişme bağlamında literatür incelenebilir.
Örnek: Avrupalılaşma olgusunun Türk Kamu Yönetimine etkisi (Demiral, 2009).
Karşılaştırmalı analiz: İki veya daha çok süreç, gelişme, kurum vb. karşılaştırılabilir.
Örnek: AB’ye tam üyelik sürecinde Yunanistan, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan deneyimleri ışığında Türkiye örneğini incelemek (Demiral, 2009)
Sayısal analiz: Sayısal verilerden faydalanılarak bir çalışma yapılabilir.
Eleştirel analiz: Bir kuram veya olay üzerine daha önceki çalışmalar da incelenerek bir tartışma geliştirilebilir.

Veri kullanım örneği

tez yazım teknikleri veri kullanım örneği


(Demiral, 2009:228)

Eleştirel analiz örneği(Demiral, 2009:116)

Tezde başlangıç nasıl olmalı

 • Olabilecek en erken dönemde, muhtemel konular üzerine düşünmek gereklidir.
 • İlgili akademik tartışmalar incelenmelidir.
 • Özel ilgi çeken ve motivasyon sorunu yaşanmayacak bir konu seçilmelidir.
 • Akademik açıdan uygulanabilir ve araştırılabilir bir konu seçilmeli; kaynaklara ulaşmak bir sorun haline gelmemelidir.
 • Bireysel program belirlenmeli, çalışma takvimi ve zaman en iyi şekilde ayarlanmalıdır.

Tezde giriş yazarken bunlara dikkat edin

Giriş kısmında;

 • tez/makaledeki amaç
 • araştırmanın konusu ve sorusu
 • kullanılacak yöntem
 • yöntemin soru/konu ile bağlantısı
 • sonuçta beklenen çıktılar
 • sorulan soruya verilecek olası cevaplar

Yöntem örneği

Yöntem örneği


(Demiral, 2009:5-6)

Tezde tartışma yazarken bunlara dikkat edin

 • Temel araştırma ve tartışmalar;
 • Araştırma konusu ve ilgili literatür arasındaki bağlantının kurulması
 • Konu üzerine tarihsel ve kuramsal tartışmaların sunumu ve değerlendirmesi
 • Birincil ve ikincil kaynakların düzenli kullanımı
 • Birincil bir kaynağın nasıl elde edildiğine dair açıklamalar
 • Sunulan kanıtların ışığında ulaşılacak güçlü bir tez

Akademik tartışma örneği

akademik tartışma örneği


(Demiral, 2009: 16)

Sonuç kısmı yazarken bunlara dikkat edin

 • Sonuç kısmında;
 • Yazıdaki bulguların özeti
 • Giriş kısmında ifade edilen amaçlara ve yönteme dair sonuçların değerlendirilmesi
 • Araştırma sorusuna getirilen cevap
 • Yazının özgün taraflarının vurgulanması
 • Gelecekte ilgili konuda yapılacak araştırmalara dair öneriler
 • Araştırma konusu hakkındaki öngörüler

Tezde sonuç kısmı örneği

tezde sonuç kısmı örneği


(Demiral, 2009:241)

Araştırma Konusu Hakkında Öngörülere İlişkin Örnek

 Araştırma Konusu Hakkında Öngörülere İlişkin Örnek


(Demiral, 2009:242)

Tez yazarken bunlara dikkat edin

 • Makul bölüm ve paragraflar
 • Verilerin grafik ve tablo ile sunumu
 • Referansların ve ilgili tabloların yazım şekil şartlarına uygunluğu
 • İyi planlanmış bir yazım aşaması
 • Yazılanların düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi
 • Yazının son aşamada başka biri tarafından da incelenmesi

Tez yazarken kaçınmanız gerekenler nelerdir

 • Gerektiğinden fazla bölümlendirme ve ayrıntı
 • Önemli veri ve bilgilerin ekte/dipnotta sunumu
 • Aşırı ve uzun tanımlamalar
 • Sorunun yetersiz tarif edilmesi ve incelenmesi
 • Teorik ve ampirik içeriğin konuya uzak kalması
 • Yazının bağlam ve yapısındaki yetersizlikler
 • Literatürdeki tartışmalarla bağlantı kurulmaması
 • Kaynakların araştırılmadan kullanılması

Tez yazan öğrencilere öneriler nelerdir

 • Araştırmanın sorusu unutulmamalı, ona cevap aranmalı.
 • Anlaşılır ve makul bir yazım biçimi ve yapısı seçilmeli.
 • Tanım ve tasvirden çok özgün analizlere yer verilmeli.
 • Açık ve tutarlı bir atıf yöntemi izlenmeli.
 • Çalışma geniş bir okuma ve araştırma üstüne bina edilmeli.
 • Görüşler özgün ve dikkate değer olmalı.
 • Basmakalıp formül ve klişelerden uzak durulmalı.
 • Giriş ve sonuç kısımları açık, anlaşılır ve tutarlı olmalı.
 • Akademik olmayan anlatımlardan, gazete haberi şeklindeki olay aktarımlarından uzak durulmalı.
 • Güncel örnek ve verilere başvurulmalı.
 • İlgisiz tarihsel ayrıntılardan kaçınılmalı.

Tez yazım teknikleri nelerdir? Bu makaleyi sosyal medyada paylaşmanızı rica ederiz.

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?